PODMÍNKY POUŽITÍ A JINÉ ZÁSADY

Přijetí

Na otevření a používání této webové stránky se vztahují následující podmínky a všechny příslušné zákony.

Zdravotnické informace/zdravotní problémy

Informace o výrobcích v omezeném rozsahu (např. název, velikost balení, referenční číslo) na této webové stránce poskytuje společnost Aspen Pharmacare Holdings Limited („APHL“) a jejich účelem je pouze pomoci vám v podání žádosti o uhrazení platby. Uváděné léčivé přípravky jsou k dispozici pouze na předpis vydaný lékařem nebo kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem a všechny nemusí být k dispozici ve všech zemích. Účelem údajů o výrobcích není poskytnout zdravotnické informace. POKUD MÁTE JAKÉKOLI ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY, DOPORUČUJEME NEPRODLENĚ NAVŠTÍVIT VAŠEHO OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE NEBO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍ PÉČE. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ADRESNÉ ZDRAVOTNÍ DIAGNÓZY ANI DOPORUČENÍ K LÉČBĚ PRO KONKRÉTNÍ STAV PACIENTA. Vždy je nutné získat komplexní zdravotnické informace o lécích na předpis nebo zdravotnických prostředcích (včetně příznivých důsledků jejich používání pro zdraví a případných nepříznivých účinků) projednáním správného používání léku (léků) nebo zdravotnických prostředků přímo s vaším ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem. Zdravotničtí pracovníci získají úplné lékařské informace na souhrnu údajů o přípravku. Informace o těchto výrobcích se mohou země od země lišit. Pacientům, lékařům a ostatním zdravotnickým pracovníkům se doporučuje konzultovat místní lékařské zdroje a regulatorní úřady ohledně informací týkajících se jejich země. Kromě toho aktuálně platné předpisy v mnoha zemích omezují (nebo v některých případech i zakazují) možnost APHL poskytovat informace a/nebo reagovat přímo na otázky pacienta související s léky na předpis. APHL bude však odpovídat na otázky vašeho kvalifikovaného zdravotnického pracovníka a bude mu poskytovat informace v souladu s místní legislativou.

Používání informací

Webovou stránkou můžete volně procházet, můžete stahovat nebo používat informace na ní uvedené, včetně všech textů, snímků („informace“) pro své vlastní nekomerční použití. Bez písemného povolení APHL nesmíte šířit, upravovat, předávat, znovu používat, znovu zveřejňovat ani používat informace pro obchodní účely. Nesmíte vymazat a musíte kopírovat všechna upozornění o autorských právech nebo jiných majetkových právech obsažených v jakýchkoli vámi stahovaných informacích. Předpokládejte, že vše, co vidíte nebo čtete na této webové stránce, je chráněno autorským právem, nebude-li uvedeno jinak, a informace je možné bez písemného povolení APHL použít pouze způsobem specifikovaných v těchto podmínkách nebo v textu na webové stránce. APHL nezaručuje ani neprohlašuje, že vaše používání materiálů zobrazených na webové stránce neporušuje práva třetích stran, které APHL nevlastní nebo které nejsou jejími přidruženými společnostmi. Kromě shora popsaného omezeného oprávnění vám neudílíme žádnou licenci ani práva na informace ani žádná autorská práva APHL nebo jiných stran.

Ochranné známky/majetková práva

Vezměte na vědomí, že všechny názvy výrobků na této webové stránce, bez ohledu na to, zda jsou uvedeny velkým písmem nebo společně se symbolem ochranné známky, představují ochranné známky APHL, skupiny Aspen nebo jejích přidružených společností a/nebo jiných stran. Tato webová stránka může též obsahovat patenty, majetkové informace, technologie, postupy nebo jiná majetková práva APHL, skupiny Aspen nebo jejích přidružených společností a/nebo jiných stran, nebo může na tyto odkazovat. Neudílíme vám žádné licence ani práva na tyto ochranné známky, patenty, obchodní tajemství, technologie, výrobky, postupy a jiná majetková práva APHL, skupiny Aspen nebo jejích přidružených společností a/nebo jiných stran.

Zřeknutí se záruk

APHL činí vše pro zajištění přesnosti a aktuálnosti informací, které však mohou i přes veškeré úsilí obsahovat technické nepřesnosti a tiskové chyby. APHL si vyhrazuje právo na změny, opravy a/nebo zlepšení informací a výrobků a programů popsaných v těchto informacích, a to kdykoli a bez předchozího upozornění. APHL neposkytuje žádné záruky ani prohlášení ohledně přesnosti kterýchkoli informací. APHL nepřijímá žádnou odpovědnost za chyby ani opomenutí v obsahu webové stránky. VŠECHNY INFORMACE UVÁDÍME „TAK, JAK JSOU.“ APHL NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA ÚPLNOST ANI PŘESNOST INFORMACÍ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE ANI JEJICH MOŽNÉ POUŽITÍ. NÁVŠTĚVNÍKŮM WEBOVÉ STRÁNKY SE TEDY DOPORUČUJE TYTO INFORMACE PEČLIVĚ POSOUDIT. APHL ANI JINÁ SPOLEČNOST SKUPINY ASPEN NEBO JINÁ STRANA PODÍLEJÍCÍ SE NA VYTVOŘENÍ, VYHOTOVENÍ NEBO DODÁNÍ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NENESOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ ČI REPRESIVNÍ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘÍSTUPU K TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE, JEJÍHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI JI POUŽÍVAT, ANI ZA ŽÁDNÉ CHYBY ČI OPOMENUTÍ V OBSAHU WEBOVÉ STRÁNKY. Vzhledem k tomu, že některé jurisdikce nepovolují vyloučení předpokládaných záruk, toto zřeknutí se záruk se na vás nemusí vztahovat. APHL dále nepřijímá žádnou odpovědnost ani nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé na vašem počítačovém vybavení nebo jiném majetku v důsledku vaší návštěvy webové stránky a přístupu k informacím nebo používáním těchto či stažením informací, ani za viry, které mohou z tohoto důvodu napadnout vaše počítačové vybavení nebo jiný majetek. APHL si vyhrazuje právo přestat provozovat webovou stránku bez předchozího upozornění, aniž by APHL vznikla jakákoli odpovědnost.

Informace, které nám poskytnete

Veškerá sdělení nebo materiály, které přenášíte na webovou stránku elektronicky či jinak, včetně všech údajů musí být přesné. Všechno, co přenášíte nebo zveřejňujete, bude APHL nebo její přidružené společnosti používat za účelem posouzení a usnadnění realizace platby.

Globální výrobky

Tato webová stránka může obsahovat informace v omezeném rozsahu o globálních výrobcích a službách, které však nemusí být k dispozici na všech místech. Odkazy na výrobky nebo služby na této webové stránce neznamenají, že takové výrobky či služby jsou nebo budou k dispozici ve vaší oblasti. Výrobky zmiňované na této webové stránce mohou podléhat různým regulatorním požadavkům podle země používání a stejně tak se může lišit označení výrobků napříč zeměmi. Obsah na této webové stránce nesmí být vykládán jako propagace nebo reklama na jakýkoli výrobek nebo na používání výrobku, který není schválený zákony a předpisy v zemi vašeho bydliště.

Vyloučení odpovědnosti

Žádné informace na této webové stránce nepředstavují vyzvání ani nabídku k investování do cenných papírů skupiny Aspen ani k obchodování s nimi. Upozorňujeme zejména na to, že skutečné výsledky a vývoj se mohou podstatně lišit od předpovědí, stanovisek nebo očekávání uvedených na této webové stránce a předchozí trend cen cenných papírů nesmí být použit jako vodítko ke stanovení budoucího cenového trendu.

Odkazy na tuto webovou stránku

APHL nekontrolovala žádné webové stránky třetích stran, které obsahují odkazy na tuto webovou stránku, a nenese odpovědnost za obsah externích webových stránek nebo jiných odkazovaných webových stránek. Pokud si přejete propojit svou webovou stránku s touto webovou stránkou, můžete ji propojit pouze s její domovskou stránkou. Jiné stránky v rámci této webové stránky lze propojit pouze s předchozím písemným souhlasem APHL. Dále je zakázáno citovat nebo použít jednu či více částí této webové stránky na webových stránkách třetích stran bez písemného souhlasu.

Odkazy na jiné webové stránky

Z důvodu zájmu nebo pohodlí uživatelů mohou být uvedeny odkazy na webové stránky třetích stran. Podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů webových stránek třetích stran se mohou lišit. APHL nepřijímá žádnou odpovědnost za odkazy námi poskytované na jiné stránky; nejsme odpovědni především za přesnost a zákonnost jejich obsahu. Nepřijímáme žádnou odpovědnost vyplývající z porušení nebo opomenutí v zásadách ochrany osobních údajů třetích stran.

Důsledky

Jestliže zjistíme, že jste se dopustili porušení podmínek obsažených v tomto právním upozornění, můžeme ihned přikročit k nápravnému opatření, včetně toho, že zabráníme uživateli používat služby nabízené APHL, a včetně odstranění informací, údajů nebo obsahu zveřejněného na webové stránce uživatelem, a to kdykoli a bez předchozího upozornění. Pokud jsme v důsledku vašeho porušení podmínek utrpěli újmu, můžeme na vás dle svého vlastního uvážení uplatňovat náhradu škod.

Revize

APHL může čas od času tyto podmínky kdykoli revidovat aktualizováním tohoto zveřejněného znění. Pravidelnými návštěvami této stránky proto získáte přehled o aktuálních podmínkách.