Stránka pro lékaře

Evropská komise („EK“) oznámila dne 10. února 2021, že přijímá závazky nabídnuté společností Aspen Pharma Ireland Limited a jejími přidruženými společnostmi („Aspen“) ohledně některých svých onkologických léčivých přípravků („léčivé přípravky“). Jedná se o tyto léčivé přípravky: Alkeran (melfalan) injekce 50mg a tablety 2mg, balení 25 tablet, Lanvis (thioguanine) tablety 40mg, Leukeran (chlorambucil) tablety 2mg, balení 25 tablet, Myleran (busulfan) tablety 2mg, balení 100 tablet, a Purinethol (merkaptopurine) tablety 50mg, baleni 25 tablet. Závazky přijal Aspen v odezvě na obavy EK ohledně způsobu, kterým Aspen stanovoval ceny léčivých přípravků, přičemž společnost na tyto obavy tímto reaguje. 

V rámci přijatých závazků bude Aspen provádět zpětné platby konkrétním plátcům zdravotní péče, které v případě České republiky zahrnují jednotlivé pacienty, kteří uhradili doplatky za léčivé přípravky v období od 1. října 2019 do 30. června 2021. Pro úhradu slevy z doplatku musí pacienti uplatit svůj nárok (své nároky) do 31. prosince 2022. Výše slevy z doplatku za každý léčivý přípravek je následující:

 

Léčivý přípravek *Kód SÚKLSleva z doplatku na balení
Alkeran tablety – balení 25 ks019284241.02 Kč
Lanvis 40 mg – balení 25 ks019284354.67 Kč
Leukeran tablety – balení 25 ks0192844154.41 Kč
Purinethol tablety – balení 25 ks0136446165.92 Kč

* Za K Alkeran injekce a Myleran tablety se nevyplácí žádná sleva, neboť se na ně nevztahují doplatky nevztahují.

Balení léčivých přípravků uvedených na trh v jiných zemích (balení neurčené na český trh) mohly být dovezeny do České republiky třetí stranou. V podmínkách závazku Aspen nahrazuje doplatky uhrazené pouze na produkty určené pro český trh, nikoliv na produkty určené pro zahraniční trhy dovezené do České republiky třetí stranou. Balení určené pro zahraniční trhy, které mají odlišné SÚKL kódy než výše uvedené, nejsou předmětem závazku Aspen v České republice a jako takové na ně nebude vyplácena sleva z doplatku. Pouze doplatky uhrazené na výše uvedené produkty s výše uvedenými SÚKL kódy budou předmětem slevy z doplatku.

Za účelem splnění svých povinností vyplývajících ze závazků ohledně příslušných plátců realizuje Aspen několik kroků pro oslovení pacientů, kteří mají nárok na tyto slevy z doplatků, včetně těchto opatření:

  • zveřejnění oznámení na webových stránkách onkologických/hematologických odborných společností nebo zdravotních pojišťoven;
  • písemné oznámení zaslané onkologům/hematologům a lékárníkům se žádostí, aby informovali pacienty, kteří uhradili doplatek během výše specifikovaného období, o nároku na slevu z doplatku, jak je uvedeno výše, včetně vyvěšení oznámení na pracovišti. Další upozornění jsou k dispozici zde;
  • založení webové stránky, kde mohou pacienti přihlásit svůj nárok - www.cz.aspenonco.com; 
  • zpřístupnění telefonního čísla, na kterém mohou pacienti přihlásit svůj nárok telefonicky +420 771 161 562; a
  • zpřístupnění emailové adresy, na níž mohou pacienti přihlásit svůj nárok emailem - aspenonco.cz@aspenpharma.com.

Jste-li tedy zdravotnickým pracovníkem a víte o pacientech, na které by se mohl nárok na slevu z doplatku vztahovat, kontaktujte je prosím, seznamte je s nárokem na slevu z doplatku a nasměrujte je na shora uvedenou webovou stránku nebo jeden z výše uvedených kontaktních údajů (telefonní číslo).