Zásady ochrany osobních údajů [cz.aspenonco.com - webová stránka pro Českou republiku]

Úvod do Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů („Zásady ochrany osobních údajů“) informují o způsobu, jakým společnost Aspen Pharma Ireland Limited, One George’s Quay Plaza, Dublin 2, v dané době zastoupená v České republice příslušným subjektem („Aspen“), zpracovává osobní údaje při vaší návštěvě a používání této webové stránky („stránka“) nebo v případě jiného způsobu komunikace mezi vámi a Aspen ohledně zpracování vašeho nároku na zaplacení slevy

Aspen je správcem vašich osobních údajů ve smyslu příslušných zákonů ochrany osobních údajů. Obecně můžete navštívit stránku a zobrazit její obsah a zůstat přitom v anonymitě s tím, že nám neposkytnete žádné osobní údaje. Jestliže s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, prosím neposkytujte žádné informace a stránku nepoužívejte.

Význam osobních údajů

„Osobní údaje“ definují zákony o ochraně osobních údajů platné v České republice. Zahrnují veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelná fyzická osoba znamená jakoukoli osobu, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo odkazem na určitý identifikátor, např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor (např. IP adresy - pokud je lze použít pro vaši identifikaci) nebo na jeden či více zvláštních prvků specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo společenskou identitu této fyzické osoby.

Jednoduše řečeno osobní údaje představují údaje, které buď samy o sobě, nebo ve spojení s ostatními údaji v držení Aspen nebo k dispozici Aspen mohou být použity k vaší identifikaci. Kategorie osobních údajů, které může Aspen shromažďovat, účel a právní základ:

Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, zahrnují následující:

Kategorie osobních údajůÚčelPrávní základ
Kontaktní a bankovní údaje (např. celé jméno, emailová adresa, kontaktní číslo, údaje o bankovním účtu), doklad o nákupuRealizace slevy z doplatků pro oprávněné pacienty, posouzení oprávněnosti nároku Plnění smlouvy, posouzení oprávněnosti nároku, oprávněné zájmy a zákonné povinnosti (tj. splnění závazků vůči Evropské komisi)
Veškeré informace zahrnující shromažďování a zpracování záznamů hovorůZaložení a vymáhání zákonných práv a povinností a monitorování za účelem identifikovat a dokumentovat podvodnou činnost;
Plnění pokynů vydaných orgány činnými v trestním řízení, soudy nebo jinak podle požadavků zákona;
Pro uchovávání záznamů obecně a správu uchovávaných záznamů;
Řešení vašich případných stížností nebo sporů s vámi; a
Záznamy hovorů zpracováváme pro účely zajištění kvality.
Oprávněný zájem (viz sloupec Účel vlevo), záznamy hovorů se zpracovávají na základě vašeho souhlasu

Stručně řečeno Aspen potřebuje jisté kategorie osobních údajů, protože jsou nutné k posouzení a zpracování vašeho nároku na zaplacení slevy a pro realizaci jeho vyplacení. Jiné osobní údaje zpracovává Aspen z důvodu svých oprávněných zájmů v případech, kdy to pro vás nebude představovat žádnou újmu.

Anonymizace údajů a používání souhrnných informací

Aspen může převést vaše osobní údaje na statistické či souhrnné údaje tak, aby vás tyto údaje neidentifikovaly, ani aby nemohlo možné vás na jejich základě identifikovat. Aspen může tyto souhrnné údaje použít pro informování Evropské komise a/nebo jejího kontrolního správce o plnění závazků přijatých vůči Evropské komisi.

Cookies

Aspen může čas od času používat na stránce cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které váš internetový prohlížeč ukládá na pevný disk. Cookies, které stránka používá, jsou nutné proto, abyste se mohli na stránce pohybovat a používat jisté funkce, např. nahrávat údaje pro získání slevy z doplatku. Bez těchto cookies nemůžete stránku použít pro uplatnění vašeho požadavku.

Cookies můžete zablokovat pomocí nastavení vašeho internetového prohlížeče. Informaci o způsobu zablokování cookies získáte ve funkci nápovědy vašeho prohlížeče. Upozorňujeme, že jestliže zablokujete cookies, jisté vlastnosti stránky nemusí správně fungovat.

Poskytnutí vašich osobních údajů třetím stranám

Aspen může poskytnout vaše osobní údaje třetí stranám následovně:

  1. třetím stranám, které dodávají Aspen služby a pomáhají Aspen zpracovat váš nárok na slevu z doplatku;
  2. právním a jiným odborným poradcům;
  3. bude-li to nutné pro splnění zákonného požadavku, k ochraně životně důležitých zájmů, zabezpečení nebo integrity databází Aspen nebo této stránky, pro přijetí opatření proti zákonné odpovědnosti; a
  4. regulatorním úřadům (Evropská komise a pověřený kontrolní správce), soudům a státním úřadům z důvodu splnění soudních nařízení, zákonných nebo regulatorních požadavků a žádostí vlády.

 

Zabezpečení osobních údajů

Aspen se snaží používat vhodná technická a fyzická bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů, předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných ze strany Aspen, vůči protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění nebo přístupu v souvislosti s touto stránkou. Tato opatření zahrnují počítačovou ochranu a zabezpečené soubory a zařízení. Poskytovatelé služeb Aspen prochází pečlivým výběrovým procesem a je na ně kladen požadavek pro zavedení vhodných ochranných opatření. Aspen používá standardní průmyslový šifrovací protokol SSL pro bezpečný přenos údajů. Nejnovější prohlížeče podporují úroveň bezpečnosti nutnou pro používání těchto oblastí.

Cílem Aspen je zejména zavést vhodná technická a organizační opatření pro zajištění úrovně zabezpečení podle relevantního rizika, včetně v uplatnitelném rozsahu: (a) pseudonymizace (např. údaje jsou odděleny od přímých identifikátorů, takže spojení s totožností osoby není možné bez dalších informací, uchovávaných samostatně) a šifrování, (b) zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů a služeb používaných pro zpracování vašich osobních údajů, (c) zajištění schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů; a (d) zajištění procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti technických a organizačních bezpečnostních opatření.

Doba uchování nebo kritéria pro stanovení doby uchování

Aspen uchovává vaše osobní údaje po nezbytně dlouhou dobu pro splnění účelů, pro něž byly shromážděny, jak je uvedeno shora.

Kritéria aplikovaná Aspen pro stanovení doby uchování osobních údajů:

(i) Uchování v případě vrácení platby. Aspen uchovává osobní údaje po dobu nutnou pro plnění jejích povinností ohledně slevy z doplatku;

(ii) Uchování v případě dotazů.  Aspen uchovává osobní údaje po přiměřeně dlouhou dobu po ukončení vztahu mezi Aspen a vámi (až 6 měsíců) v případě vašich dotazů;

(iii) Uchování v případě žalob.  Aspen uchovává osobní údaje po dobu, během níž můžete soudní cestou uplatnit žaloby vůči Aspen, pokud Aspen s vámi uzavřela jakoukoli smlouvu, nebo v odpovídajícím rozsahu;

(iv) Uchování v souladu s právními nebo regulatorními požadavky. Aspen uváží, zda je nutné uchovávat osobní údaje po uplynutí lhůt specifikovaných v odst. (i) až (iii) z důvodu právních nebo regulatorních požadavků, např. pro potvrzení úřadům, že byl vyplacena sleva z doplatku, nebo pro obhajobu vůči případným budoucím žalobám úřadů (může se jednat až o 3 roky).

Pokud máte zájem o bližší informace o postupech Aspen při uchovávání osobních údajů, prosím kontaktujte Aspen (viz část „Kontaktujte Aspen“ níže).

Vaše práva podle zákonů o ochraně osobních údajů

Podle zákonů o ochraně osobních údajů platných v České republice vám náleží různá práva. Tato práva mohou zahrnovat (v uplatnitelném rozsahu): právo požadovat přístup k osobním údajům, které o vás Aspen uchovává; právo na opravu, včetně požadavku, aby Aspen opravila nepřesné osobní údaje; právo požadovat omezení zpracování údajů, které se vás týkají, nebo právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů; právo požadovat výmaz vašich osobních údajů, pokud je jich nemusí Aspen dále uchovávat; právo na přenositelnost údajů, včetně práva na získání osobních údajů v běžně používaném, strojově čitelném formátu za jistých okolností, např. pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu; právo vznést námitku vůči automatizovaném rozhodování, včetně případného profilování, které má pro vás jako fyzickou osobu právní účinky; a právo odvolat svůj souhlas se zpracováním, k němuž jste dříve tento souhlas udělili. Můžete též podat stížnost u dozorového úřadu v zemi vašeho bydliště.

Jestliže si přejete uplatnit kterékoli z těchto práv (v uplatnitelném rozsahu), použijte prosím kontaktní údaje v části „Kontaktujte Aspen“.

Odkazy na jiné webové stránky

Tato stránka může obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky, které neprovozujeme. Tyto hypertextové odkazy poskytujeme pouze pro vaši informaci a pohodlí a neznamená to, že bychom schvalovali obsah těchto webových stránek třetích stran, ani žádný vztah mezi námi a provozovateli těchto stránek. Tyto webové stránky neovládáme ani neneseme odpovědnost za jejich postupy pro nakládání s údaji nebo ochranu osobních údajů. V každém případě doporučujeme pečlivé přečtení Zásad osobních údajů vyvěšených na kterékoli stránce, kterou navštívíte prostřednictvím této stránky předtím, než začnete stránku používat nebo poskytnete své osobní údaje.

Aktualizace a změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Aspen se může rozhodnout změnit tyto Zásady ochrany osobních údajů. Bude-li se jednat o zásadní změnu nebo o změnu, která se vás může významně dotknout, Aspen vám poskytne aktualizované Zásady ochrany osobních údajů před účinností změny. Aspen doporučuje pravidelnou kontrolu obsahu těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Kontaktujte Aspen

V případě jakýchkoli dotazů nebo stížností souvisejících s dodržováním těchto Zásad ochrany osobních údajů ze strany Aspen, nebo pokud si přejete uplatnit svá práva nebo nás informovat o svých doporučeních či názorech pro zlepšení kvality Zásad ochrany osobních údajů, Aspen můžete kontaktovat využitím těchto údajů:

Poštovní adresa
Aspen Pharma Ireland Limited
One George’s Quay Plaza
Dublin 2 Ireland (Irsko)
E-Mailinforequests@ie.aspenpharma.com
Telefon +353 1 791 7000
Kontaktní osobaRegionální vedoucí pro compliance (Regional Compliance Officer)

Společnost zavedla Podmínky použití, které souvisejí s používáním a návštěvou této stránky. Naleznete je zde.

Poslední aktualizace: 21. května 2021